Podmínky výherní soutěže

1. Údaje o výherní soutěži a pořadateli
Výherní soutěž začíná 11.08.2015 a končí 24.08.2015 (uzávěrka přihlášek). Každý/á účastník/čka musí dosáhnout věku 18 let. Z výherní soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořádající společnosti, jejich rodinní příslušníci a také zaměstnanci kooperujících společností. Pořadatel výherní soutěže je KLiNGEL Mail Order Finance GmbH, P.O.BOX 166, 657 66 Brno 2 (dále jen "pořadatel"). Účast na soutěži je podmíněna objednávkou. Minimální hodnota objednávky je 800 Kč.

2. Průběh soutěže
Abyste se mohli zúčastnit výherní soutěže "Hledání loga KLiNGEL", musíte potvrdit Vaši objednávku v našem Online Shopu tlačítkem "Zajistit si okamžitou výhru & zúčastnit se". Účast v soutěžní hře je podmíněna objednávkou (minimální hodnota objednávky je 800, - Kč). Každý účastník, který najde hledané logo KLiNGEL obdrží ke své objednávce dárek s překvapením (pouze do vyčerpání zásob). Výherci budou po losování upozornění písemně. Ze všech zúčastněných vylosujeme 5 nákupních poukázek, každou v hodnotě 1000,- Kč.

3. Účast, diskvalifikace z výherní soutěže
Pracovníci pořadatele výherní soutěže, jeho kooperujících společností a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti na soutěži vyloučeni. Pořadatel si vyhrazuje právo jednotlivé osoby ze závažných důvodů ze soutěže vyloučit, jako např. podezření z porušení podmínek účasti, nepřípustného ovlivňování, manipulace a pod. V takových případech může být i případná výhra nepřiznaná nebo odňata. Výplata v hotovosti nebo přenesení výhry na jinou osobu je vyloučená. Výhra bude výherci doručena poštou na náklady pořadatele. Výherce bude pořadatelem upozorněn písemně. Za správnost zadané poštovní/mailové adresy je zodpovědný účastník.

4. Změny pravidel soutěže a ukončení výherní soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže. Stejně si pořadatel vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů bez upozornění ukončit nebo přerušit. Platí to hlavně z důvodů, které narušují nebo znemožňují řádný průběh soutěže. V případě, že ukončení soutěže z vážných důvodů způsobí účastník, pořadatel si vyhrazuje právo na náhradu způsobené škody od této osoby.

5. Ochrana údajů
Účastí na výherní soutěži účastník/čka souhlasí s tím, že pořadatel si uloží potřebné údaje během celého průběhu soutěže. Výherci souhlasí s uveřejněním jejich jména a bydliště. Účastník má právo kdykoliv tento souhlas odvolat a tím ukončit účast v soutěži. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje účastníka/čky nezpřístupní bez jeho/jejího souhlasu třetím osobám.

6. Dodatek
Pokud jsou, nebo se stanou některá ustanovení podmínek účasti neplatnými, platnost ostatních podmínek zůstává zachována. Neplatné ustanovení jsou nahrazeny příslušnými ustanoveními, které nejvíce odpovídajícímu původnímu účelu. Vymáhání právní cestou je vyloučeno.