Ochrana osobních údajů v KLiNGEL a přenos dat prostřednictvím SSL certifikátu!

Jsme si vědomi toho, že téma ochrany údajů při nakupování prostřednictvím internetu je mimořádně důležitá. Proto jsou všechny Vaše osobní údaje (adresa, zákaznické číslo, e-mailová adresa atd.) ze všech formulářů na naší stránce přenášeny zašifrované pomocí technikou SSL (Secure Socket Layer) a tím jsou chráněny před přístupem nepovolané osoby a před zneužitím cizí osobou. Vážíme si Vaší důvěry, a proto věnujeme mimořádnou pozornost a největší bezpečenostní standardy tomu, abychom chránili Vaše osobní údaje před neoprávněným použitím. Vaše objednávka a osobní údaje jsou chráněné technickými bezpečnostními systémy a dodatečnými oprávněnými metodami. Tyto platí jak pro přenos dat, tak pro jejich uchovávání na našich serverech.

Vážený zákazník,

tato informace o ochraně osobních údajů a soukromí se vztahuje na Vás a na Vaše osobní údaje, protože jste naším zákazníkem. Naše společnost vystupuje jako provozovatel při zpracovávání Vašich osobních údajů. Chceme Vám vysvětlit jak budeme používat osobní údaje, které získáme od Vás nebo od třetích stran během trvání našeho smluvního vztahu, nebo po jeho ukončení.

Tímto dokumentem si zároveň chceme splnit naši povinnost poskytnout informace podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů)

1. Typy osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

• Osobní kontaktní údaje. Například Vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro zasílání písemností, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, akademický titul, datum narození.

• Pracovní kontaktní údaje. Například adresa firmy, kterou zastupujete, pracovní emailová adresa a telefonní číslo

• Údaje o korespondenci a komunikaci. Jako např. emailová korespondence, internetové datové přenosy a IP adresa

• Přístupová práva. Vaše přístupová práva k různým aplikacím v rámci IT infrastruktury společnosti.

2. Účely a cíle zpracování údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat na následující účely:

• Za účelem uzavření smlouvy, tedy prodeje zboží, administrace a evidence v zásilkovém obchodě společnosti. Musíme zpracovat Vaše osobní údaje ve smyslu zvláštních předpisů. Právním základem je plnění zákonné povinnosti provozovatele podle obchodního zákoníku.

• Věrnostní program. Evidence zákazníka a zasílání novinek o nejnovějších nabídkách a službách spojených s členstvím v našem obchodě. Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněný zájem provozovatele.

• Direct marketing. Zabýváme se tím, jak Vám vylepšit Vaše nákupy a rozvojem našich služeb tvorbou nabídek na míru. Právním základem je oprávněný zájem provozovatele.

• Daně a účetnictví. Za účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a dalších předpisů spojených finančním plněním jsme povinni zpracovávat určité osobní údaje. Právním základem je plnění zákonných povinností.

• Bezpečnost a ohrožení provozu a sítě. Kontrolujeme funkčnost, bezpečnost a stabilitu provozu naší sítě, které jste účastníkem. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem provozovatele.

• Řešení sporů a vyšetřování přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů nebo pokud máme podezření z přestupku, které bychom chtěli dále prozkoumávat, nebo Vy nejste spokojeni s naším postupem. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem provozovatele.

• Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon (např. shoda Vašeho jména se jmény na takzvaných seznamech určených stran a dodržování zákona o praní špinavých peněz) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.

• Marketingové souhlasy. Rovněž může dojít k využívání i jiných údajů ale výlučně na základě zvláštních souhlasů, které si od Vás předem vyžádáme. Právním základem je souhlas, který jsme od Vás získali.

• Zákaznická administrativa. Vedeme si záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů také děláme strategická rozhodnutí o nabídkách pro naše zákazníky. Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněný zájem provozovatele.

3. Kdo má přístup k Vašim údajům

Provozovatel může sdílet Vaše údaje třetím stranám za následujících okolností:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které jednají naším jménem, například s poskytovatelem služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat Vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny. Smluvně jsme je zavázali, abysme dodržovali bezpečnostní pokyny upravující v zákoně.

K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. Přístup mají jen ti, kteří to při své práci potřebují pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti.

Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s našimi dodavateli nebo klienty, daňovými úřady, úřady sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány

4. Umístění Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

5. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a tyto údaje budou vymazány, když již nebudou potřebné pro účely zpracování. Ve většině případů to znamená, že uchováme Vaše údaje během trvání Vašeho vztahu s námi. V každém případě, Vaše osobní záznamy vymažeme nejpozději do uplynutí zákonných lhůt po skončení smluvního vztahu, pokud legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení vztahu v případě přetrvávajícího právního sporu nebo pokud jste nám udělily povolení na dlouhodobé uchovávání Vašich osobních údajů.

6. Právní základ pro zpracování Vašich údajů

Ve většině případů zpracováváme Vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na smluvním základě nebo na základě souhlasu Vás jako dotčené osoby. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prokazatelným oznámením na naší webové stránce. V mnoha případech budeme také muset zpracovat Vaše osobní údaje na základě zákonné povinnosti ve smyslu zvláštního předpisu. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

7. Práva subjektů údajů

Je důležité, abyste chápali, že jde o Vaše osobní údaje, které zpracováváme a že chceme, abyste s tím byli srozuměni. I když na zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Vaše povolení, neboť nám to ukládá zákon, nebo zákony spojené s naší smlouvou, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte spoustu práv. Text nahoře Vám odpoví na většinu vašich otázek.

Vaše práva
Právo na přístup

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

• Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

• Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme

• S kým Vaše osobní údaje sdílíme

• Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty

• Jaké máte práva

• Odkud Vaše osobní údaje získáváme (pokud jsme je nezískali od Vás)

• Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. profilování)

• Pokud Vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, jak zajistíme ochranu Vašich osobních údajů.

Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

Právo na opravu

Je důležité, abychom měli o Vás správné informace a žádáme Vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z Vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.

Právo na vymazání

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme Vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.

Právo na omezení

Od momentu, kdy jste požádali o opravu Vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v souladu s Vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování. Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

Právo namítat

Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud víme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenos dat

Můžete požádat o to, aby vám Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce údajů.

Stažení souhlasu

Máte právo svůj souhlas stáhnout a my následně zastavíme své zpracovatelské činnosti na základě tohoto právního důvodu. O Vašem požadavku/požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout.

V případě pochybností máte právo podat návrh na zahájení řízení ve smyslu § 100 Zákona o ochraně osobních údajů na příslušném kontrolním orgánu, například prostřednictvím www.uoou.cz

Jak se mohu stěžovat ohledně užívání mých údajů nebo jak si uplatním svá práva?

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na nás na mailové adrese: ochrana.udaju@klingel.cz a Vaše podněty a žádosti budou prověřeny naší odpovědnou osobou na ochranu osobních údajů. Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

8. Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší korespondenční adresy uvedené na naší stránce

www.klingel.cz

nebo mailem na

ochrana.udaju@klingel.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle Nařízení o ochraně osobních
I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou je podle "GDPR" a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států jakož i ostatních právních ustanovení na ochranu osobních údajů:

Mail Order Finance GmbH - organizační složka

Kateřinská 466/40
Nové Město
120 00 Praha 2

E-Mail: service@klingel.cz

Website: www.klingel.cz

II. Pověřenec ohledně ochrany osobních ůdajú

Pověřence ochranou osobních údajů kontaktujte následovně:

Ing. Erika Galbová

Telefon: 00421 90518 447

e-mail: ochrana.udaju@klingel.cz

II. Základní informace ke zpracování Vašich osobních údajů

1.Co vlastně znamená "zpracování osobních údajů"?

Osobními údaji jsou ve smyslu GDPR všechny informace, které se vztahují na životní podmínky fyzických osob, tedy např. údaje jako jsou Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše datum narození atd. Kromě toho se za osobní údaje považují i identifikátory, pokud tyto identifikátory lze jednoznačně přiřadit k Vaší osobě, jako např. Vaše telefonní číslo, Vaše zákaznické číslo v naší společnosti, Vaše e-mailová adresa, Vaše číslo účtu a číslo kreditní karty, nebo IP-adresa Vašeho počítače.Pokud se informace takového druhu zašifrují tak, aby je nebylo možné přiřadit k Vaší osobě ("anonymizací"), nejsou již osobními údaji.Zpracováním osobních údajů se rozumí vše, co se s těmito osobními údaji může stát, tedy zaznamenávání, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, přenos, přeskupování spojování nebo vymazání.
 

2. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na právním základě podle čl. 6 GDPR

Zpracování osobních údajů je povoleno pouze pokud existuje právní základ, tedy např. jste nám dali svůj souhlas, pokud chcete u nás realizovat nákup, nebo pokud chceme uplatnit náš oprávněný zájem na zpracování. Zpracujeme Vaše osobní údaje pro realizaci objednávky, kterou jste nám zadali na naší internetové stránce (tedy pokud s námi uzavřete kupní smlouvu). Tato obsahuje např. informace o tom, jaké zboží jste vložili do nákupního koše (také přechodně) nebo druh zboží jste kdy objednali. Pokud s tím souhlasíte a dáte nám Váš souhlas, zaznamenáme a zpracujeme kromě toho i další informace k Vaší osobě - ​​například způsob, jakým navštívíte a využíváte naši internetovou stránku, nebo pokud si objednáte náš Newsletter. S těmito dodatečnými informacemi můžeme zlepšit kvalitu naší internetové stránky jako i kvalitu našich služeb.

Vždy potřebujeme Váš souhlas (resp. dostali jsme Váš souhlas již dříve) pro všechny situace, které jsou nad rámec samotného zpracování jedné objednávky, tedy např.
 • zaslání Newsletteru
 • zavoláním na Vaše číslo za účelem servisu nebo reklamy

Výjimkou pro Váš souhlas jsou ty případy, kdy Váš předchozí souhlas nelze pořídit z faktických důvodů, ale zpracování Vašich údajů je ve smyslu zákonných předpisů povoleno. Kromě Vašeho souhlasu smíme spravovat Vaše osobní údaje také na základě našich oprávněných zájmů naší podnikatelské skupiny (podle § 15 AktG) nebo zájmů "třetího účastníka" (článek 6 odst. 1 písmeno f GDPR).

Oprávněný zájem naší firmy existuje např. při
 • emailové reklamě pro naše registrované zákazníky
 • Poskytování Vašich adres třetím osobám za účelem reklamy např. v rámci naší podnikatelské skupiny podle § 15 AktG.
 • Tištěné reklamě
Pokud chceme uplatnit své oprávněné zájmy, vyžaduje se podle GDPR, abychom nejprve ověřili, zda nepřeváží Vaše osobní práva a svobody.

3. Ukládáme Vaše údaje pouze tak dlouho, dokud je to nutné

Osobní údaje týkající se Vaší osoby se vymažou, když údaje již nebudou potřebné a žádný z výše uvedených právních základů nebude existovat. Povinnost uchování může být mimochodem dána i v případě zákonných nařízení, které musí naše firma dodržovat.

Vaše údaje můžeme uchovávat déle - např. za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb - pokud nám i v tomto případě dáte svůj souhlas nebo pokud máme oprávněný zájem.

Pokud z technických důvodů neumíme vymazat Vaše osobní údaje, budou Vaše osobní údaje pro každý případ vyloučeny z dalšího zpracování ("zablokované").

4. Datová bezpečnost: Přenos dat prostřednictvím SSL

Jsme si vědomi toho, že datová bezpečnost při nákupu přes internet je pro Vás důležité téma. Proto se u nás Vaše osobní údaje (adresa, číslo zákazníka, objednací číslo ....) přenášejí z mnoha formulářů pomocí tzv. SSL-techniky (Secure Socket Layer SSL 3.0, RC4 s 128 bitovým kódováním (vysoké), RSA 1024 bitů - podle použitého prohlížeče) zakódované. Tím jsou Vaše údaje zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu. Zabezpečené spojení můžete poznat podle těchto znaků:

Zobrazovaná adresa začíná "https://..." místo http://...

Ve Vašem prohlížeči se objevuje uzamčený visící zámek. Bližší informace k našemu SSL-certifikátu dostanete dvojklikem na zobrazovaný visící zámek.

II. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

1. případ: Záznam Vašich osobních údajů z technických důvodů

Při každém vyvolání naší internetové stránky zaznamenají naše systémy z technických důvodů automaticky určité údaje Vašeho koncového přístroje. To jsou informace jako:
 • Informace o typu a verzi Vašeho internetového prohlížeče
 • Provozní systém Vašeho koncového přijímače
  • Váš internetový servisní poskytovatel
  • Vaše internetová adresa ("IP-adresa")
 • Datum a čas Vašeho přístupu
  • Internetová stránka, ze které jste se k nám dostali
 • Internetové stránky, které jste navštívili z naší stránky.
Zaznamenáváme takové technické informace v takzvaných "Logfiles" (protokolových souborech), aby se Vám na jedné straně ukázala naše internetová stránka správně a my bychom v případě nějakých technických problémů věděli zjistit jejich příčinu a jednak také na to, abychom dosáhli technickou optimalizaci našich internetových stránek a zajistili bezpečnost našich počítačových systémů a sítě.

Údaje se vymažou, jakmile nebudou více nezbytné pro dosažení účelu jejich aplikace. Obvykle se tyto technické informace vymažou nejpozději po sedmi dnech nebo se odstraní.

2. případ: Záznam Vašeho uživatelského chování

Abychom Vám jako zákazníkovi mohli co nejlépe nabídnout naše služby - například na našich internetových stránkách, které jsou optimálně šité na Vaše přání - zaznamenáme Vaše aktivity na našich internetových stránkách. Naše internetové stránky používají takzvané "Cookies". V případě Cookies se jedná o malé textové soubory, které se uloží ve Vašem počítačovém systému, když navštívíte naše stránky. V těchto textových souborech je vždy jeden sled charakteristických znaků, pomocí kterého víme identifikovat Váš počítačový systém (celkem přesně řečeno: Váš prohlížeč), pokud příště navštívíte naše internetové stránky.

Používáme takové Cookies za účelem analýzy, abychom se dozvěděli, jakým způsobem používáte naše internetové stránky a tím mohli neustále optimalizovat naši nabídku: tak například víme, které stránky máte rádi, jaký druh zboží hledáte a které zboží jste popřípadě už dali do nákupního koše.

Uzavřeli jsme dohody s externími poskytovateli, kteří toto cílené vyhledávání našich webových stránek registrují v souvislosti s reklamními opatřeními, abychom mohli poskytnout informace o počtu vyhledávání, statistické údaje, nakliknuté reklamě a / nebo informace o jiném způsobu surfování na našich internetových webových stránkách. Pokud na to dáme souhlas, používají při tom poskytovatelé cookies, »Web-Beacons« a/nebo jiné technologie určené k registraci přístupů na internet, aby vyhotovili anonymizované statistiky související s návštěvníky naší webové stránky. Takto shromážděné údaje jsou výlučně anonymizované údaje, které obsahují pouze počet přístupů na určité stránky naší webové stránky. V žádném případě se neposkytují osobní údaje našich zákazníků tímto poskytovatelům.

Na tyto cookies jsme Vás již upozornili a poprosili jsme o Váš souhlas, když jste se připojili na naši internetovou stránku. Kromě toho se zpracování cookies realizuje na právním základu ve smyslu výše uvedeného článku 6 GDPR.

Jestliže více nesouhlasíte s používáním cookies na svém počítači, můžete tyto cookies ve Vašem vyhledávači kdykoliv vymazat a zamezit ukládání cookies v budoucnosti. Jelikož nám tedy v této souvislosti chybí nějaké informace, může se stát, že naše internetové stránky nefungují tak optimálně jako běžně.

Webová analýza pomocí Google Analytics

Tuto webovou stránku používá Google Analytics, což je služba webové analýzy firmy Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používá tzv. »Cookies«, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vámi používané webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookies o Vámi používaných webových stránkách se zpravidla přenášejí na server Googlu ve Spojených státech a tam se ukládají. V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce Google nejprve Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese úplná IP adresa a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vámi využívanou stránku, sestavil zprávu o aktivitách na webové stránce a poskytl provozovateli webové stránky další služby spojené s užíváním webových stránek a používáním internetu. IP-adresu, která se zprostředkuje v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče, Google nespojí s jinými údaji.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwarového prohlížeče; upozorňujeme Vás na to, že v takovém případě nebudete moci popřípadě využívat všechny funkce této webové stránky. Nicméně záznam údajů, které byly vytvořeny pomocí cookies a vztahují se na Vaše užívání webové stránky (včetně vaší IP-adresy) pro Google jako jejich zpracování Googlem můžete zabránit, když si stáhnete a instalujete následující link, http://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = cz, který je k dispozici jako Browser-Plugin.

Tato webová stránka využívá Google-Analytics zprávy k určení demografických znaků, ve kterých se používají údaje z reklamy Google, která se vztahuje na okruh jejích zájmů jakož i údaje návštěvníků třetích poskytovatelů (např. věk, pohlaví a zájmy). Tyto údaje nelze spojit s žádnou konkrétní osobou a v nastavení je lze kdykoliv deaktivovat.

Kromě toho využíváme Google Analytics na to, abychom údaje z AdWords a Double-Click-Cookie vyhodnotili pro statistické účely. Pokud byste si to nepřáli, můžete tuto funkci deaktivovat pomocí nastavení zobrazení-manager https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cz.

Bližší informace na uživatelské podmínky a ochranu údajů naleznete na

adrese: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html resp.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz.

Upozorňujeme Vás na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód "_gaq.push ([ '_ gat._anonymizeIp']);" aby byl zajištěn anonymizovaný záznam IP adres (tzv. IP-masking).


Tato webová stránka využívá služby webové analýzy společnosti Kehshoo Kenshoo, Arnulfstraße 126, 80636 Mnichov se servery v USA. Anonymizované údaje o používání se zaznamenávají a shromažďují s cílem navrhnout a optimalizovat tuto webovou stránku a z těchto údajů se vytvoří profily použití pomocí pseudonymů. Při používání funkce sledování společnosti Kenshoo existuje lokální úložiště souborů cookie, které mají platnost až 90 dní. Jako návštěvníci webových stránek máte právo namítat proti ukládání údajů svých anonymních dat. Použijte k tomu funkci Kenshoo Opt-Out v souladu s pravidly ochrany osobních údajů: https://kenshoo.com/privacy-policy/. Inspektora ochrany osobních údajů společnosti Kenshoo můžete kontaktovat e-mailem na adrese privacy@kenshoo.com. Kenshoo také zpracovává vaše osobní údaje ve Spojených státech amerických. Bližší informace naleznete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Zasílání našeho digitálního Newsletteru

Na našich internetových stránkách je možnost abonovat si bezplatný digitální newsletter. Na zasílání newsletteru používáme Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v příslušném přihlašovacím okně (= tímto jste zřetelně vyjádřili svůj souhlas).

Rovněž registrujeme datum a čas registrace jako i Vaši IP adresu. Tyto technické údaje slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití formuláře a zajistila bezpečnost našich počítačových systémů a sítě. Objednávkou našeho newsletteru souhlasíte především s tím, že smíme využívat Vaše uživatelské data na zhotovení pseudonymizovaných uživatelských profilů pro účely průzkumu trhu, reklamy nebo tvorby newsletteru dle potřeby zákazníků.

Newsletter zasíláme s Vaším souhlasem.

Pokud více nemáte zájem odebírat newsletter, můžete jeho objednávku kdykoliv s okamžitou platností zrušit. Zavolejte nám prosíme, nebo nám pošlete e-mail a my vymažeme Vaši e-mailovou adresu ze seznamu odběratelů newsletteru, resp. uložíme Vaši e-mailovou adresu na seznam blokovaných adres.

4. případ: Objednáte si zboží

Pokud si u nás objednáte zboží, zaznamenáme ty nezbytné údaje, které jsou potřebné pro zpracování objednávky (např. Vaše jméno a Vaši adresu).

Kromě toho zjišťujeme i datum narození (v případě nových zákazníků), telefonní číslo a popřípadě e-mailovou adresu, abychom se s Vámi v případě dotazů mohli spojit, resp. abychom Vám v případě internetových objednávek mohli poslat potvrzení objednávky. Poštovní adresa se používá na to, abychom věděli zasílat katalogy a aktuální nabídky.

Pokud jste prostřednictvím naší internetové stránky získali zboží nebo služby a přitom uložili svou e-mailovou adresu, můžeme ji použít k zasílání propagačních e-mailových materiálů.

Případ č. 5: Registrujete se jako náš online-zákazník

Na naší internetové stránce máte možnost se zdarma přihlásit jako náš online-zákazník. Toto přihlášení Vašeho online-účtu se realizuje na základě Vašeho zákaznického čísla a použitím Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli v rámci objednávky. Prostřednictvím online-účtu můžete například zjistit stav dodávky Vaší objednávky, stornovat zboží nebo např. zkontrolovat doručení Vaší platby u nás.

Technické údaje, které se zaznamenávají v průběhu odesílání registračního formuláře slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití formuláře a zajistila bezpečnost našich počítačových systémů a sítě. Pokud již více nechcete využívat tento účet, je možné účet deaktivovat. Zašlete nám prosím za tímto účelem e-mail. Konečné vymazání Vašeho online zákaznického účtu je možné až tehdy, kdy budou ukončeny všechny probíhající nákupy a platby jakož i zákonem stanovené lhůty uschování.

Případ č. 6: Navážete s námi kontakt

Na naší internetové stránce máme připravený kontaktní formulář, který můžete využít k navázání kontaktu s naší firmou. Můžete nám poslat i e-mail nebo s námi přímo chatovat. Abychom zpracovali Vaše údaje v případě, že navážete s námi kontakt se v rámci odesílání kontaktního formuláře předpokládá Váš souhlas.

Technické údaje, které se zaznamenávají v průběhu odesílání kontaktního formuláře slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a zaručila bezpečnost našich počítačových systémů a sítě.

Alternativně lze využít navázání kontaktu prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě (= tímto také zřetelně dáváte najevo svůj souhlas) se uloží osobní údaje uživatele, které poskytl prostřednictvím e-mailu. I tyto údaje se použijí výhradně na zpracování Vašeho navázání kontaktu.

Vaše osobní údaje z navázání kontaktu se vymažou, jakmile nebudou více nutné pro zpracování žádosti. Pokud máte u nás účet, uchováváme spolu s ním i informace za účelem "zákaznické historie".

Technické údaje, které byly dodatečně zjištěny v průběhu navázání kontaktu, se vymažou nejpozději ve lhůtě sedmi dnů.

Případ č. 7: Poskytneme Vaše údaje třetím osobám

Za účelem přijetí objednávky, zásilky, zpracování a péče o údaje zákazníků poskytujeme osobní údaje zákazníků k tomuto účelu specializovaným poskytovatelům, jako jsou call-center, doručovatel a poskytovatel elektronických služeb zpracování dat jakož i pro reklamní účely jiným obchodním společnostem. Používáme Vaše údaje v rámci naší podnikatelské skupiny (podle § 15 AktG) a poskytujeme Vaše adresní údaje v rámci regulace GDPR za účelem adresované reklamy třetím osobám, které jsme ale pečlivě vybírali. Použití Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoli odmítnout, např. oznámením poštou nebo mailem na výše uvedené kontaktní údaje.

Případ č. 8: Kontrola bonity

Abychom zajistili naše oprávněné nároky a ověřili bonitu, postupujeme v případě potřeby určitým scoring-firmám potřebné osobní údaje. Bonitu ověřujeme na základě vědecky uznaných matematicko-statistických postupů, v průběhu kterých se do výpočtů dostanou i Vaše údaje o adrese. Získané informace využíváme na další rozhodnutí v souvislosti se smluvním vztahem. Vaše oprávněné chráněné zájmy jsou dodržovány ve smyslu zákonných ustanovení.

IV. Vaše práva

Pokud zpracujeme osobní údaje týkající se Vaší osoby, máte ve vztahu k naší společnosti - pokud jste se dostatečně identifikovali - a jak dotyčná osoba - podle GDPR následující práva.

1. Právo na informaci

Od naší společnosti můžete požadovat potvrzení o tom, zda jsme zpracovali osobní údaje, které se týkají Vaší osoby.

Pokud existuje takové zpracování, můžete podle GDPR žádat od nás informaci o množství skutečností jako jsou

(1) účely, na které byly zpracovány Vaše osobní údaje;

(2) kategorie osobních údajů, které se zpracují;

(3) příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly předkládány nebo jsou stále předkládány Vaše osobní údaje;

(4) plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů nebo pokud v této souvislosti není možné poskytnout konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení;

(5) trvalé právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování naší firmou nebo práva na podání námitky proti takovému zpracování;

(6) trvalé právo na stížnost na dozorčím úřadě;

(7) všechny dostupné informace o původu Vašich osobních údajů, pokud jste Vaše osobní údaje neposkytli sami;

(8) existence nalezení automatizovaného rozhodnutí včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - věrohodné informace o involvované logice jakož i dosahu požadovaných účinků tohoto zpracování pro dotčenou osobu.

Máte právo na to, abyste požadovali informaci o tom, zda byly osobní údaje, které se týkají Vaší osoby poskytnuté do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci. V této souvislosti lze požadovat, abyste byli obeznámen s vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR v souvislosti s takovým poskytnutím údajů.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a / nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou správné nebo jsou neúplné. Opravu neprodleně provedeme.

3. Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek lze požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

(1) pokud popíráte správnost osobních údajů, které se Vás týkají a to na dobu, která nám umožňuje, ověřit správnost osobních údajů;

(2) pokud je zpracování údajů neoprávněné a Vy odmítáte vymazání Vašich osobních údajů a místo toho žádáte omezení používání Vašich osobních údajů;

(3) pokud Vaše osobní údaje sice už víc nepotřebujeme za účelem zpracování, ale Vy je nadále potřebujete, abyste mohli uplatnit, provést nebo obhájit právní nároky nebo

(4) pokud jste podali námitku proti zpracování a ještě není rozhodnuto, zda oprávněné důvody naší podnikatelské skupiny a spřízněných dceřiných firem převažují nad Vašim důvodem.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezené, smíme tyto údaje - nehledě na jejich uložení - zpracovat pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, provedení nebo obhájení právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Pokud bylo omezení zpracování podle výše uvedených podmínek omezené, seznámíme Vás s touto skutečností před tím, než bude omezení zrušeno.

4. Právo na vymazání

V určitých případech lze od nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje neprodleně vymazli a my jsme v těchto případech povinni, tyto údaje neprodleně vymazat.

(1) Vaše osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly zjišťovány nebo jakýmkoli jiným způsobem zpracovány

(2) odvoláte svůj souhlas (viz níže), nebo chybí jiný právní základ potřebný pro zpracování

(3) podáte námitku proti zpracování (viz. níže) a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování

(4) zpracovali jsme Vaše osobní údaje protiprávně

(5) vymazání osobních údajů, které se Vás týkají je potřebné ke splnění právně závazných povinností v rámci Práva Evropské Unie nebo práva členských států.

Pokud jsme zveřejnili Vaše osobní údaje a jsme povinni, tyto vymazat, zohledněním dostupných technologií a implementačních nákladů musíme přijmout vhodná opatření, abychom jiné firmy, které zpracovávají osobní údaje o tom informovali, že od nich žádáte vymazání všech odkazů na jejich osobní údaje (jako i všech kopií) ( "právo na stát se zapomenutým").

Právo na vymazání není, pokud je zpracování nezbytné

(1) na výkon práva na svobodný projev názoru a informace;

(2) na splnění právní povinnosti, která se vztahuje nebo vyžaduje pro zpracování podle práva Evropské Unie nebo členských států a kterým podléhá odpovědná osoba, nebo na splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se provede z moci veřejné, která byla svěřena odpovědné osobě ;

(3) a z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písmeno h a i jako i čl. 9 odst. 3 GDPR nebo

(4) na uplatnění, provedení nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informování třetích účastníků naší firmou

Pokud jste ve vztahu k naší firmě uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme povinni oznámit všem příjemcům, kterým jsme zpřístupnili Vaše osobní údaje, tuto opravu, výmaz nebo omezení zpracování, s výjimkou, že se prokáže, že je to nemožné nebo spojeno s neúměrnými náklady. Máte právo na to, abychom Vás informovali o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abyste získali Vaše osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo na to, abychom tyto osobní údaje přenesly další firmě, pokud je to technicky možné. Na svobody a práva jiných osob to však nesmí mít nepříznivé důsledky.

7. Právo namítat

Máte právo kdykoliv namítat zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace, aniž by Vám v souvislosti s tím vznikly další náklady kromě nákladů na spojení; toto platí i pro ustanovení, která se vztahují na profilování jako i na mailovou korespondenci s našimi stálými zákazníky.

V tomto případě už Vaše osobní údaje nezpracujeme, ledaže bychom věděli prokázat nutné důvody související s ochranou zpracování údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud by zpracování sloužilo uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků.

Máte právo kdykoliv namítat zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, na účel přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

Pokud takové zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu namítnete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

8.  Právo na odvolání prohlášení souhlasu na zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu zůstává zákonnost realizovaného zpracování osobních údajů na základě souhlasu, který byl udělen až do jeho odvolání nedotčená.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo na to, aby bylo rozhodnutí, které má na Vás nepříznivé právní účinky nebo by Vás obdobným způsobem poškodilo, nebylo založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování.

Toto neplatí, pokud je toto rozhodnutí

(1) potřebné k uzavření nebo splnění dohody mezi Vámi a námi,

(2) přípustné na základě právních předpisů Evropské Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba a tyto právní předpisy obsahují dostatečné opatření na ochranu jejich práv a svobod jako i jejich oprávněných zájmů

(3) realizované s Vaším výslovným souhlasem.

Pokud jde o případy uvedené v (1) a (3) provede odpovědná osoba vhodná opatření k tomu, aby bránila Vaše oprávněné práva a svobody jako i Vaše oprávněné zájmy, k čemuž je třeba, aby měla alespoň jedna osoba naší firmy právo na umožnění zasahování ve věcech výkladu vlastního stanoviska a napadení rozhodnutí.

10. Právo na stížnost na dozorčím úřadě

Vedle jiných správních a soudních právních prostředcích máte právo podat stížnost na dohlížejícím úřadě v členském státě Vašeho trvalého pobytu, Vašeho místa výkonu činnosti nebo místa, kde došlo k předpokládanému porušení, pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: 234 665 111

e-mail: posta@uoou.cz
Ochrana osobních ůdaju během live chatu

Tato webová stránka používá Userlike, live chat Softwer společnosti Userlike UG. Userlike využívá Cookies, textové soubory, které ukládá do Vašeho PC a které umožňují osobní rozhovor ve formě chatu v reálném čase. K použití live chatu nejsou zapotřebí žádné Vaše osobní údaje. Případné poskytnuté a shromážděné údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nespojují se s osobními údaji pseudonymu použitého během live chatu.

Váš KLiNGEL Online tým

25.05.2018
PDF download